Thiệu Hóa - Thanh Hóa: Đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn

Thiệu Hóa - Thanh Hóa: Đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn

Xác định Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”- OCOP là bước đi quan trọng để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã khuyến khích các chủ thể, hộ kinh doanh, Hợp tác xã đầu tư cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

ӣ羺appע